fbpx

Програма

Програма партії Соціалісти

Громадяни України мають право на гідне життя. Це право – результат та наслідок багатовікової історії Українського народу та більш ніж двох десятиріч незалежного існування його держави. Історичний досвід розвитку України продемонстрував недосконалість існуючої політичної системи та її неспроможність адекватно реагувати на виклики сьогодення.

 

Програма української політичної партії «Соціалісти» дає відповіді на питання поточного, тактичного та стратегічного розвитку українського суспільства в національному, регіонального та міжнародному аспектах.

Сьогодні основні підходи до розвитку української економіки і суспільства визначаються неоліберальною політикою, яка впроваджується моделлю шокових змін, що базуються на провідній ролі вільного ринку та загальної приватизації, при мінімальному впливі держави. Вона має походження від міжнародних валютно-фінансових інституцій та покладається на три складові – ринок, гроші та приватизація. При цьому нав’язується положення про те, що «держава є поганим господарем», а єдиною альтернативою може бути лише вільний ринок неоліберального типу. Останнє передбачає паразитичний споживчий тип капіталізму, з прагненням до швидкого прибутку, ухиляння від сплати податків, не сприйняття прав працюючих громадян. Все це домінує над соціальною відповідальністю працедавців та держави. 

Завдяки ліберальній моделі, яка не передбачає обмежень, в державі штучно стримується зростання реальних доходів населення та платежів по системі соціального страхування. Не фінансується в повному обсязі основні соціальні сфери та загальнодоступні публічні послуги. Держава накопичує передумови для подальшого зростання соціальної поляризації. Це не дозволяє якісно покращити життєві умови більшості громадян країни та обмежує розвиток, в першу чергу, людського ресурсу.    

Ми пропонуємо відмовитися від неоліберальної моделі на користь соціальної альтернативи – стратегії людського розвитку в ім’я гідного життя для всіх громадян. Для конкретної людини це означає:

 • Загальна та якісна освіта протягом всього життя;
 • Доступна для всіх якісна охорона здоров’я;
 • Орієнтація на доходи, що забезпечують гідні стандарти життя.

Ми вважаємо свободу, справедливість та взаємодопомогу основними цінностями демократичного соціалізму. Вони формують критерій оцінки політичної дійсності, масштаб устрою суспільства, орієнтацію на наші дії.

 • Свобода означає можливість для визначення власного життя. Її сучасне розуміння визначає індивідуальну свободу вибору, але свобода не є природною даністю. Наш принцип – рівна свобода для всіх, а не лише економічно чи соціально сильних.
 • Справедливість є характеристикою, що свідчить про внесок кожної людини в здобуток суспільства. Кожна людина – частина суспільства в цілому.
 • Взаємодопомога означає взаємний зв’язок, співприналежність та допомогу. Вона характеризує готовність кожного громадянина заступатися за інших і допомагати їм.
 • Рівність не обмежується рівністю перед законом. Вона передбачає рівність шансів і можливостей гідного життя через подолання соціальної поляризації, неприпустимість експлуатації людини людиною в будь-яких проявах та відсутність будь-якої дискримінації.

Ми поділяємо загальнолюдські цінності:

 • Мир – гарантія гідного життя і суспільного розвитку.
 • Праця – основне право та головний чинник реалізації особистості. Базова цінність та основа добробуту кожної людини і всього суспільства.
 • Гуманізм – прагнення до утвердження в процесі сучасного світового розвитку ролі й цінності кожної особистості, коли все підпорядковується людині, а не навпаки. Гуманізм є одним з найважливіших орієнтирів демократичного соціалізму.

Механізми змін у країні перебувають у площині здійснення соціалістичного проекту для розвитку України. Його ціль – створення соціальної держави європейського типу з урахуванням української специфіки. Така держава забезпечує умови для створення справедливого суспільства, подолання бідності та нерівності, підтримки малозабезпечених верств населення.

Одночасною ціллю є прагнення до демократичного соціалізму. Демократичний соціалізм є сукупністю цінностей справедливого суспільства, що базується на взаємодопомозі. Це також політика зі створення такого суспільства. Це і саме суспільство, сформоване на цих цінностях за допомогою такої політики. Це – суспільство, в якому всі громадяни можуть жити без експлуатації, гноблення та насилля, в особистій та соціальній безпеці.

Щоб забезпечити гідне життя кожній людині, ми маємо прийняти та реалізувати цілісну стратегію людського розвитку. Її цілями, що відповідають нашим цінностям, є:

 • Вільні громадяни, які вимагають та мають реалізовувати повний обсяг своїх конституційних прав і свобод – як особисті та громадянські, так і політичні, соціальні та економічні, як гарантія особистої і політичної свободи.

 

 • Справедлива держава, що формує та реалізує політику цілеспрямованого подолання соціальних полюсів, що спирається на закони. Справедлива держава створює правові, економічні та культурні передумови для гідного людського розвитку, даючи рівні шанси для реалізації людської особистості в будь-якому віці.

 

 • Соціальна економіка, як економічна модель, орієнтована на людину. Ця економіка формується самостійними та відповідальними громадянами. Вони захищають свої інтереси в рамках спільного і розуміють взаємодопомогу як життєво необхідний елемент гідного життя в сучасному світі.

Наша стратегія полягає у подоланні відчуження між народом та владою. Зниження життєвого рівня населення особливо болісно впливає на молоде покоління, серед якого все більше громадян не пов’язують своє майбутнє з батьківщиною. Важливою умовою подальшого розвитку є розуміння України бажаним місцем для життя нинішнім і прийдешніми поколіннями. Саме це створює необхідність надання пріоритету людському розвиткові.

Ми виступаємо за реалізацію принципів і механізмів прямої демократії, створення інститутів громадянського суспільства, участь громадян у прийнятті рішень щодо спільної власності від багатоквартирного будинку до місцевих громад.

«Соціалісти» відстоюють парламентсько-президентський державний устрій України. Саме такий устрій є запорукою демократичної, правової та соціальної держави. Верховна Рада України має формуватися шляхом виборів на пропорційній основі за відкритими партійними списками.

Сьогодні ми віддаємо пріоритет необхідності забезпечення належної якості управління країною. Ми виступаємо за реалізацію в Україні восьми принципів належного врядування, продиктованих функціональними та ціннісними нормативами Європейського Союзу, – участі, орієнтування на консенсус, підзвітності, прозорості, відповідності принципу верховенства права, належного реагування, ефективності та результативності, рівності та врахування інтересів.

Пріоритетним є реформа системи влади з максимальною її децентралізацією, наданням місцевим органам влади прав та повноважень в самому широкому європейському розумінні цього слова. Необхідно створення цілісної стратегії збалансованого розвитку всіх територій країни, подолання регіональних відмінностей.

Сучасне українське суспільство є розшарованим під впливом ринкової економіки по відношенню до доходів та рівню життя. Поряд з формуванням середнього класу відбувається відокремлення соціального прошарку бідних громадян. На іншому полюсі сформований прошарок з рівнем життя, що суттєво вище середніх показників по країні.

Ми виступаємо за надання справжньої рівності в правах чоловікам і жінкам, за злам бар’єрів для жінок у професійному зростанні, включаючи кар’єру в політиці та бізнесі. Гендерна політика є невід’ємною складовою нашої діяльності.

Молоді люди є багатством і майбутнім країни. Тому важливим є вироблення національної молодіжної політики. Вона полягатиме в забезпеченні прав дітей, підтримці молодих сімей, сприянні професійної реалізації молоді, її пріоритетному залученні до всіх сфер управління, економічного та суспільного життя.

Важливими для розвитку країни є етнічна толерантність, розвиток умов для спільного проживання громадян України різного етнічного походження, їхньої повноцінної і рівноправної соціальної інтеграції. Ми підтримуємо державне забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Ми виступаємо за гарантії вільного розвитку, використання та захисту російської та інших мов національних меншин України.

Головним критерієм демократичного суспільства є реальне верховенство права, практичний вираз волі народу. Воно є ключовою гарантією як свободи особистості, так і результатом боротьби проти злочинності за ефективну ринкову економіку та стабільне економічне зростання.

Необхідні рішучі зусилля для гарантування дійсної незалежності судової влади та підпорядкування її виключно закону, зокрема прямих виборів суддів. Судова влада має стати по-справжньому прозорою та відповідальною.

Найголовнішим напрямком в сфері дотримання законності в країні є подолання корупції, яка охоплює як економічну і політичну систему, так і суспільне життя.

Ми вважаємо, що вкрай важливим є досягнення динамічних темпів зростання, відчутне скорочення безробіття та надходження інвестицій. Необхідним є створення і підтримка  макроекономічної і фінансової стабільності.

Характеризуючи нову економічну стратегію, необхідно, насамперед, посилити стабільність фінансово-кредитної системи через розумну бюджетну політику. Національний банк України має виконувати свою конституційно визначену основну функцію із забезпечення стабільності національної грошової одиниці – гривні.

Ми переконані, що забезпечення економічної стабільності та позитивних темпів економічного зростання можливо тоді, коли використання сильних ринкових стимулів буде поєднуватися з політикою стратегічного прогнозування, програмування та індикативного планування на державному рівні.

Конкретний вираз програмування економіки повинен проявитися в індустріальній та експортній політиці. Виключно важливою є експортна політика. Протягом років незалежності експортні галузі створювали майже 50 відсотків валового внутрішнього продукту, але понад 50 відсотків експорту припадало на необроблену продукцію. Тому невід’ємними складовими експортної політики мають стати стимулювання інвестицій у галузі з високою доданою вартістю, ідентифікація цільових експортних ринків, розгортання системи маркетингу й просування експортних продуктів і підтримки експортерів.

 Ми виступаємо за реприватизацію об’єктів, які біли приватизовані з порушенням чинного законодавства, та об’єктів, знаходження яких в приватній власності шкодить національним інтересам України.

Підґрунтям політики зростання та модернізації є реальна рівність приватної, державної, інших форм власності та широке використання публічно-приватного партнерства.

 Ми виступаємо за підвищення рівня оплати праці шляхом збільшення питомої ваги заробітної плати у вартості кінцевої продукції, запровадження гнучкого механізму визначення заробітної плати в бюджетному секторі, що забезпечить її реальне зростання й надасть стимули службовцям, та законодавче визначення соціальної функції мінімальної заробітної плати. Її розмір має залежати від об’єктивних критеріїв, що характеризують витрати, стан ринку праці та конкурентну спроможність економіки. Соціальні партнери мають брати безпосередню участь у визначенні мінімальної заробітної плати.

Визначальне значення для суспільного розвитку мають податкова та бюджетна політика. В умовах недостатньо конкурентної та відкритої економіки практикується використання пропорційного оподаткування за мінімальними ставками та обмежена фіскальна політика.

Ми вважаємо, що податкова політика повинна слугувати цілям свободи, справедливості, рівності та взаємодопомоги в економічній сфері та формувати соціальну економіку. Ми виступаємо за прогресивне оподаткування наддоходів і введення податку на багатство та розкіш.

По мірі зростання конкурентоспроможності національної економіки та зміцнення податкової системи варто переходити до формування бездефіцитного бюджету. Чіткого визначення потребують джерела фінансування законодавчо зафіксованих національних пріоритетів.

Ми виступаємо проти нарощування зовнішніх та внутрішніх боргів держави.

Ми виступаємо за державне забезпечення середньої повної, вищої освіти.

Інвестиції в освіту кожної людини з малого віку є передумовою гармонійного розвитку її особистості та створюють умови для рівного доступу до якісної освіти для всіх.

Україна повинна мати цілісну стратегію підвищення конкурентоспроможності працівників. Треба забезпечити якісні прогнози потреб у кваліфікованій робочій силі залежно від розвитку національної економіки та ринку публічних послуг як основних умов досягнення повної зайнятості та високої продуктивності праці.

Ми виступаємо за поступове впровадження державного медичного страхування зі сплатою внесків державою за переліком критичних захворювань (онкологічних, СНІД, туберкульозу, інсультів, інфарктів, пов’язаних із пересадкою органів).

Ми виступаємо за гарантування всім громадянам доступу до якісної медичної допомоги. Для цього слід:

 • забезпечити доступність медичних послуг усім громадянам незалежно від місця проживання та соціального статусу;
 • гарантувати доступність, високу якість та ефективність швидкої й позалікарняної медичної допомоги;
 • провадити ефективну профілактичну, лікувальну та реабілітаційну діяльність з акцентом на соціально-важливі захворювання, особливо піклуючись про вагітних, немовлят, дітей, громадян похилого віку;
 • запровадити підхід «здоров’я у всіх напрямах політики», посиливши роль усіх органів влади у справі охорони здоров’я громадян, створенні гідних умов праці та обмеженні негативного впливу навколишнього середовища;
 • створити в сфері охорони здоров’я інтегровану інформаційну систему;
 • розвивати ресурси галузі та підвищувати її статус через високу якість медичної освіти, післядипломної підготовки, розвиток медичної науки в цілому.

Невід’ємною складовою розвитку охорони здоров’я є профілактика захворювань, у тому числі шляхом залучення громадян до систематичних занять фізичною культурою і спортом. Для нас створення доступних умов для занять фізичною культурою і спортом є також ключовим чинником всебічного розвитку особистості, формування здорового способу життя, обмеження молодіжної злочинності, споживання наркотичних речовин та алкогольних напоїв.

Багато громадян із різних причин не в змозі утримувати себе шляхом праці; вони потребують підтримки суспільства. Це велика частка громадян пенсійного віку, дітей без батьківського піклування, громадян із фізичними вадами та соціально незахищених верств населення. Для їхньої підтримки необхідна така система соціального забезпечення та захисту, що зможе гарантувати усім належні умови життя та гідне місце в суспільстві.

Ми виступаємо за зміни, необхідні для створення умов, коли всі громадяни пенсійного віку матимуть можливість отримувати гідні та справедливі пенсії.

Ми вважаємо, що держава має нести основну відповідальність і гарантувати право соціальної безпеки для всіх.

Пенсіонери повинні мати достатній ступень захисту від навантажень ринку праці. Визначена пенсія не стимулює економічне зростання, але є одним з чинників фінансової стабільності. Встановлення мінімальні пенсії має важливе значення для зниження ризику бідності для людей старшого віку.

Варто створювати умови для боротьби з безробіттям – залучати людей із ринку праці. Це передбачає заохочення самостійної господарської діяльності й залучення до праці людей із фізичними вадами. Необхідно розробити систему стимулювання підприємств усіх форм власності, де працюють люди з фізичними вадами.

Особливого піклування потребує українська земля, як основа існування та добробуту українського народу.

Ми вважаємо за необхідне розвиток в Україні ринку землі через обіг права оренди землі сільськогосподарського призначення із застосуванням всіх необхідних обмежень щодо нецільового використання земельних ресурсів, заборони спекулятивних операцій із землею тощо. Ми повинні захистити українську землю від злочинних зазіхань та створити систему покарань за це.

Відчуваючи відповідальність перед нащадками та потребу передати їм отриману нами землю в не погіршеному стані, ми вважаємо за необхідне запровадження на законодавчому рівні дієвих механізмів запобігання виснаженню та ерозії ґрунтів.

Громадяни України повинні мати законодавче право безкоштовно отримати земельну ділянку для облаштування родової садиби.

Ніщо не може замінити людини світ, в якому вона живе. Ми піклуємося про розвиток природного середовища та збереження біологічного різноманіття.

Природні ресурси є вирішальним фактором людського розвитку. Економічно доцільне, раціональне та екологічно прийнятне використання надр, лісів, вод, інших багатств України є нагальним нашим завданням.

Ми пам’ятаємо про трагедію Чорнобиля, і будемо робити все для запобігання її повторення, остаточного подолання наслідків, гідного життя ліквідаторів аварії та постраждалих громадян.

 

 Глибина проблем, що стоять перед країною, передбачає, що для їх вирішення необхідно залучити весь інтелектуальний та науковий потенціал України.

Ми виступаємо за державну політику пріоритетного науково-технологічного розвитку як важливу складову національної ідеї. Слід створити керовану інноваційну модель розвитку держави з урахуванням наявних ресурсів, географічного розташування й геополітичної ролі України.

Необхідно оптимізувати мережу вищих навчальних закладів і всієї системи вищої освіти, сприяти професійному розвиткові її працівників, забезпечити європейську якість освіти як передумову визнання дипломів українських вишів за кордоном.

Успішний розвиток науки та освіти є неможливим без прямої та повноцінної взаємодії з бізнес-середовищем. Вона повинна ґрунтуватися на спільних зусиллях усіх учасників цього процесу.

Культура виступає як інструмент єднання нації, а культурне розмаїття та міжкультурний діалог сприяють утвердженню миру, взаєморозуміння, реалізації національних та загальнолюдських цінностей, збереженню мовного багатства й захисту прав людини.
Ми виступаємо за розвиток національної культури, що поєднує спадщину минулого і розмаїття сьогодення, рівняння на професійних митців та ентузіазм аматорської творчості, традиції новаторства.
Розвиток культурної індустрії передбачає переоцінку можливостей держави в широкому спектрі. Утверджуватимуться нові технології й форм доступу до культурних продуктів, але й не залишатимуться поза увагою боротьба з піратством і незаконним поширенням культурної спадщини.
Частиною національної культури виступають сучасні засоби масової інформації. Ми ставимо на перше місце право кожного громадянина на доступну, оперативну, достовірну та різноманітну інформацію. Захист цього права передбачає гарантування повноцінної медійної конкуренції, захист плюралізму та медійного розмаїття.

Сьогодні розвинуті країни втілюють власні переваги у політиці гегемонії, що полягає у глобальному просуванні своїх цивілізаційних, політичних, правових, економічних і технічних стандартів.

Зростання конкуренції посилює економічну й політичну боротьбу за традиційні та нові міжнародні ринки.

Функціонування однополярного світу продемонструвало свої негативні якості та призвело до викривлення глобальних геополітичних та економічних балансів. Свідченням цього є зростання напруженості в багатьох регіонах світу, виникнення збройних конфліктів, подальше зубожіння бідних країн. Попри зменшення кількості голодуючих у 1980-1990-х, в останні два десятиліття цей процес значно уповільнився.

Протягом останніх 20 років суттєво зросла кількість збройних конфліктів, великомасштабних соціальних потрясінь та їх жертв. Багато збройних протистоянь мають характер громадянських, міжетнічних і міжконфесійних воєн та відбуваються переважно в країнах, розташованих на флангах цивілізаційних меж Заходу і Сходу. Це є чітким доказом того, що політика нав’язування цивілізаційних стандартів одними країнами не несе іншим мир, прогрес та процвітання.

На фоні згаданих тенденцій відбувається зменшення ролі глобальних і регіональних безпекових організацій, передусім ООН. Об’єднані Нації вже не в змозі адекватно реагувати на сучасні виклики й загрози миру, економічній, гуманітарній, екологічній та інформаційній безпеці.

Водночас, стрімко формуються нові центри геополітичного та економічного впливу. Варто відзначити появу організації БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка). Стрімко зростає геополітична роль Китаю і інших держав світу.

 

Ми виступаємо проти:

 

 • будь-яких тенденцій зміцнення «однополярного» світу і гегемонії одних країн над іншими, нав’язування моделей людського розвитку з боку сильніших держав;
 • будь-якої війни як крайнього прояву людської нецивілізованості, злочину, що веде до самознищення всього людства;
 • політичного та економічного тиску як засобу сучасної міжнародної політики;
 • створення політичних, економічних та інших бар’єрів, що перешкоджають рівномірному прогресивному розвиткові всього людства та кожної окремої країни. Міжнародні санкції щодо держав можуть застосовуватись лише у чіткій відповідності до міжнародного права і Статуту ООН.

 

Ми виступаємо за:

 

 • Врегулювання будь-яких міжнародних спорів лише політичними та дипломатичними засобами;
 • Реформування системи ООН з метою зміцнення міжнародного миру і безпеки, зменшення впливу глобальних загроз та забезпечення рівномірного людського розвитку;
 • Посилення ролі ООН та інших міжнародних організацій у врегулюванні внутрішньополітичної ситуації та збройного протистояння в Україні, послаблення гуманітарної кризи в окремих регіонах нашої держави.

З часу розпаду СРСР відбулися важливі зміни на Європейському континенті. Усі країни континенту є членами найвпливовіших універсальних та регіональних міжнародних безпекових організацій, зокрема ООН та ОБСЄ.

Водночас, останнім часом в Європі спостерігається ескалація напруженості, спалахують війни, міжетнічні та міжконфесійні конфлікти, зростає соціальне напруження, помітні прояви терористичної діяльності та сепаратистські тенденції.

       Посилюються інші загрози європейській безпеці, зростає транскордонна злочинність, наркотрафік, нелегальна міграція, погіршується стан навколишнього середовища. Світова економічна криза є додатковим фактором, що впливає на розвиток цих негативних явищ.

Посилення загроз європейській безпеці свідчить про низьку ефективність і, подекуди, деградацію існуючих безпекових механізмів. Діяльність деяких організацій, навпаки, сприяла загостренню відповідних проблем.

НАТО, як військово-політичний союз, сьогодні не в змозі виконувати функції загальноєвропейської безпекової організації, оскільки не всі європейські країни є його членами. Намагання Альянсу здобути певні геополітичні або військові переваги можуть призвести до контрзаходів з боку інших військово-політичних організацій, що безпосередньою загрожує національним інтересам України.

Україна має досвід взаємовигідного співробітництва з військово-політичними союзами. Разом із цим, членство нашої держави в будь-якому з них не лише не вирішує національних безпекових проблем, але й створює нові загрози у сферах зовнішньої торгівлі, енергетики, ядерної безпеки тощо.

Досвід європейських країн – членів ЄС, але не членів НАТО (Австрія, Ірландія, Фінляндія, Швеція) свідчить, що не членство, а саме співробітництво з Альянсом є шляхом зміцнення національної безпеки.

 Позаблоковий статус України – не проблема національної безпеки, а її стратегічна перевага, що надає можливість розвивати взаємовигідні стосунки з усіма країнами світу без винятку.

Сьогодні як ніколи актуальним є питання щодо створення єдиного європейського та євроатлантичного безпекового простору, що охоплюється сферою діяльності Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

 

Успішний досвід головування України в цій організації засвідчив необхідність її подальшої інституціоналізації та посилення повноважень в усіх сферах безпеки. Ми підтримуємо процес «Гельсінкі +40», спрямований на надання нового імпульсу розвиткові ОБСЄ.

 

Ми виступаємо за:

 

 • Розвиток всебічного співробітництва з військово-політичними союзами, а не членство в цих організаціях, що є передумовою гармонійного і взаємовигідного співробітництва з країнами світу;
 • Конституційне закріплення позаблокового статусу України, що означає її неучасть у військово-політичних союзах інших держав.
 • Укладення нового Договору про європейську безпеку на засадах Гельсінкського Заключного Акта, перетворення ОБСЄ в ефективну міжнародну організацію в галузі безпеки зі своїм Статутом, широкими повноваженнями і правом ухвалення обов’язкових до виконання рішень всіма державами-членами.

Уперше в своїй новітній історії Україна отримала досвід збройного протистояння, яке поставило під загрозу територіальну цілісність та саму незалежність держави. Ця трагедія українського народу відбулася на фоні безпрецедентного втручання ззовні. Доводиться констатувати, що наша держава стала полем зіткнення інтересів інших країн і об’єктом геополітичної боротьби.

Протягом військового протистояння Україна перетворилася на найбіднішу країну Європи, практично поховала перспективи швидкої європейської інтеграції та розвитку взаємовигідного співробітництва на євразійському просторі.

Усі механізми врегулювання конфлікту на національному рівні так і не були задіяні. Але майже вичерпано можливості міжнародного посередництва та моніторингу ситуації, створення постійних міжнародних механізмів її врегулювання.

Водночас, Україна втратила державний суверенітет над Кримом та перспективу врегулювання ситуації щодо півострова в найближчому майбутньому.

Сьогодні, Україна потребує національного примирення та порозуміння. Ми будуємо європейську демократичну державу, й українці мають користатися європейським досвідом.

Ми вважаємо, що прикладом для України є досвід Іспанії, яка припинила багаторічну загальнонаціональну дискусію «хто був правий, хто – ні» у громадянській війні 1936-39 років, ухваливши в 1977 році акт національного примирення «Пакт Монклоа».

Ми виступаємо за:

 • Пошук шляхом конструктивного діалогу шляхів примирення і національного порозуміння із залученням експертних кіл та представників громадянського суспільства.
 • Невикористання засобів політичної, адміністративної ізоляції та економічної блокади громадян України, що проживають у районах, тимчасово непідконтрольних центральній владі, та Криму.
 • Початок обговорення з усіма зацікавленими сторонами та міжнародними інституціями питань статусу Криму з метою забезпечення національних інтересів та прав громадян України, які проживають на півострові.
 • Рішуче засудження військового найманства та звернення до відповідних міжнародних організацій та співтовариства щодо визнання іноземних громадян, які беруть участь у збройному конфлікті на сході України, військовими злочинцями та заснування відповідного Міжнародного трибуналу з розслідування їх злочинів.

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС відкриває нові можливості в усіх сферах державного та суспільного життя, передусім щодо проведення всеосяжних реформ, розширення стосунків з країнами Євросоюзу.

Водночас, враховуючи неможливість членства в ЄС у видимій перспективі, імплементація згаданої угоди вимагає свідомого прагматичного підходу, передусім із точки зору обсягів впровадження Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС із урахуванням необхідності розвитку взаємовигідного співробітництва з іншими країнами.

Крім того, початок функціонування Асоціації з ЄС відбувається у період посилення загроз державному суверенітету, скорочення промислового виробництва і зовнішньої торгівлі, стрімкого падіння конкурентоздатності на міжнародних ринках.

Незадовільний стан економіки України та складна внутрішньополітична ситуація є додатковими чинниками, що віддаляють перспективи членства в ЄС.

Разом із цим, однобічний зовнішньополітичний курс України негативно вплинув на відносини нашої держави з країнами євразійського простору, а також інших регіонів світу. Скоротилися обсяги торгівлі з країнами Митного Союзу, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки.

Ми переконані, що:

 • Формування зовнішньополітичного курсу України повинно підпорядковуватись пріоритетам внутрішнього розвитку держави, а не навпаки, з метою прискореного зростання стандартів життя та добробуту українських громадян, «створення Європи у себе вдома».
 • Зовнішня політика держави має бути деідеологізована і стати надійним та об’єктивним інструментом, що сприяє внутрішнім перетворенням, а також посилює міжнародну роль України та її конкурентоспроможність у глобалізованому світі.
 • Україна як велика європейська держава має проводити збалансовану виважену політику як на Заході, так і на Сході, що забезпечує прогресивний розвиток нашого суспільства та добросусідські відносини з усіма країнами, розташованими по периметру наших кордонів.
 • Стратегічний національний інтерес – інтеграція нашої держави в Об’єднану Європу. До одержання чітких перспектив членства України в Євросоюзі Асоціація з ним має ефективно використовуватись для здійснення передусім внутрішньополітичних реформ, ширшого залучення європейських інвестицій та розширення взаємовигідної торгівлі на засадах, що не перешкоджають розвиткові торговельно-економічних відносин з іншими країнами.
 • Поточним пріоритетом у стосунках України з ЄС має стати якнайшвидше запровадження безвізового режиму, поглиблення гуманітарних та культурних відносин.
 • Важливе геополітичне місце України вимагає ініціативного формування та активної участі держави у стратегічних інфраструктурних проектах загальноєвропейського і регіонального значення. Зокрема, вважаємо за доцільне сприяти розбудові Чорноморської кільцевої дороги та Пан’європейських (Критських) транспортних коридорів, три з десяти яких проходять територією України.

Ми активно розвиватимемо стосунки з іноземними політичними партіями, що поділяють наші цінності.

Пріоритетом наших міжнародних зв’язків є розвиток дружніх партнерських стосунків з соціалістичними, соціал-демократичними, лейбористськими, іншими лівими та лівоцентристськими партіями іноземних країн.

«Соціалісти» переконані, що повноправне членство нашої партії в Соціалістичному Інтернаціоналі та Європейській соціалістичній партії сприятиме зміцненню міжнародного авторитету партії та України в цілому.

З метою політичного оформлення партнерських стосунків із закордонними політичними партіями «Соціалісти» укладають відповідні угоди про співробітництво.

Ми є партією соціалістичних ідеалів, соціальною партією, яка здійснює подолання негативних наслідків розвитку шляхом «дикого капіталізму». Цей процес пов’язаний з прагненням постійної реалізації цінностей суспільства демократичного соціалізму, основними характеристиками якого є людина та її життєві потреби та права.

Усі наші дії ми будемо підпорядковувати захисту інтересів людей праці, малозабезпечених, робітників та службовців. Ми працюємо для формування широкого середнього класу, в інтересах усіх, хто реалізує політику на основі цінностей свободи, демократії, рівності, справедливості та взаємодопомоги.

Ми є народною партією, що формулює свої політичні пропозиції до всіх соціальних груп. Партія не бореться проти будь-якого класу, прошарку чи соціальної групи. Вона є провідником відповідальності, соціальної надії та боротьби за справедливість. Разом з іншими лівими та лівоцентристськими партіями ми відкидаємо спроби правих сил монополізувати визначення «народна» партія, а також нав’язане сприйняття лівих сил як партій, що роз’єднують суспільство, як таких, що воюють проти «класового ворога».

Наша партія утворилася, коли на політичній арені України домінують праві політичні сили. Відстоювати демократичні цінності за таких умов дуже складно. Праві політичні сили поєднують спроби монополізації розуміння демократії з обмеженням прав та свобод громадян, їх політичних об’єднань тощо.

Ми розгортатимемо демократію, адже саме ліві партії життєво зацікавлені в послідовній демократизації суспільства і інститутів влади. Це означає поступове ствердження принципів демократичної рівності, повноцінного розвитку форм прямої та представницької демократії. Ми прагнемо до демократичного поєднання пріоритетів та інтересів економічного розвитку і соціальної справедливості.

 Ми впроваджуватимемо принцип гендерної рівності у всі сфери суспільного життя. У самій партії затверджуються норми участі жінок та чоловіків у керівних структурах усіх рівнів, представництвах партії у виборних та адміністративних органах.

Як масова партія, ми адресуємо свою діяльність усім соціальним прошаркам сучасного українського суспільства. На першому місці постають захист інтересів людей праці, тих, хто потребує піклування та підтримки. Партія діє як через участь в державному управлінні на різних рівнях влади, так і активно взаємодіючи з організаціями громадянського суспільства.

Як масова партія, ми підтримуємо політичну активність своїх членів, соратників і симпатиків в основних партійних організаціях, через структури первинного, районного, обласного та загальноукраїнського рівня. Ми ініціюємо та проводимо політичні та громадянські акції на захист основних демократичних прав і соціальних вимог громадян, відстоюємо закони, що мають однакову силу впливу на всіх громадян.

Розвиток політичної партії «Соціалісти» як парламентської партії є невід’ємним видом її діяльності. Партія бере участь у виборах до Верховної Ради України та місцевих органів влади.

У Верховній Раді України ми безумовно дотримуємося принципів парламентаризму, працюємо над впровадженням європейського типу парламентаризму та самоврядування. Використовуючи механізми парламентського впливу, ми реалізуємо положення своєї програми.

Ми розглядаємо професійні спілки як партнерів із захисту прав трудящих у боротьбі за справедливу державу та соціальну економіку. Разом із ними ми захищаємо цінності свободи, справедливості, взаємодопомоги та рівності. На політичному рівні ми відстоюємо ідеали праці, як основного права та головного фактору реалізації особистості.

У цій програмі викладено традиційні цінності демократичного соціалізму, які охоплюються в програмах і практиці соціалістичних і соціал-демократичних партій. Ця програма обґрунтовує необхідність розвитку політичної партії «Соціалісти» як сучасної лівоцентристської партії, здатної на формування та реалізацію політики демократизації суспільства та держави, здійснення економічних і соціальних змін для побудови демократичної, правової та соціальної держави.

 

 Стратегія людського розвитку, що пропонується в цій програмі, буде мати успіх за умови та на основі суспільної згоди щодо провідних пріоритетів гідних стандартів життя, високої якості освіти та доступної охорони здоров’я. Саме для цього необхідним є активний соціальний діалог та політична взаємодія всіх учасників суспільного та політичного життя в країні, які поділяють згадані цілі. Такий діалог створить необхідний баланс інтересів, зафіксує взаємні права та обов’язки, що гарантують сталий розвиток економіки та гідну якість життя.

 

Для української політичної партії «Соціалісти» життя з гідністю не є питанням далекого майбутнього; ми захищатимемо людську гідність та вільну реалізацію кожної особистості тепер і зараз, так як того вимагають громадяни, як це визначає Конституція України.

Звіти НАЗК

2020

1 квартал

2020

2 квартал

2020

3 квартал

2020

ПО 3 квартал

2020

4 квартал

2020

ПО 4 квартал